ЕВГЕНИЙ ЕВДОКИМОВ АТЫНДАҒЫ ГИМНАСТИКА МЕКТЕБІНІҢ ЖАРИЯ ОФЕРТАСЫ «Evdokimovschool» ЖК (бұдан әрі- «гимнастика мектебі»), 05.11.2019 ж. №KZ32TWQ0909815 талонының (бұдан әрі – Орындаушы) негізінде әрекет ететін Евдокимов Евгений Сергеевич тұлғасында осы жария оферта (бұдан әрі - Оферта) кез келген жеке тұлғаға (бұдан әрі – Тапсырыс беруші) ақылы қызмет көрсету шартын жасасуды ұсынады. Шарттармен ережелер төменде осы Офертада баяндалған. Тапсырыс берушінің абонементті сатып алуы осы Офертаның акцепті болып саналады. Офертаны акцептеу Тапсырыс берушінің осы Офертаның барлық ережелерімен сөзсіз немесе шектеусіз келісетінін білдіреді. Осы Офертаны акцептеген сәттен бастап Тапсырыс беруші мен Орындаушы осы Офертада көзделген шарттарда өтеулі қызмет көрсету шартын жасасқан болып есептеледі. Тапсырыс берушінің Офертаның 1.4 және 2.4-тармақтарына сәйкес Орындаушы ұсынған қызметтерге ақы төлеуді жүзеге асыруы осы Офертаның толық және сөзсіз акцепті болып табылады. Тапсырыс беруші деп осы Офертаға қосылуға ниет білдірген және қызметтерге ақы төлеген адам болып табылады. Тапсырыс берушінің баласы-клиенттің мүддесі үшін қызмет ақысын төлеген кәмелетке толмаған тұлға. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1.1. Осы Офертаның ұсынысы Орындаушының бос орындары және/немесе Тапсырыс берушінің/Тапсырыс берушінің баласы қызметті алу үшін қажетті критерийлерге сәйкес келген кезде Тапсырыс беруші/Тапсырыс берушінің баласы үшін спорттық гимнастика бойынша сабақтарды өткізу бойынша өтеулі негізде қызметтер көрсетуі (бұдан әрі - қызмет көрсету, сабақтар өткізу) болып табылады. Сабақтардың мазмұны мен құрылымының толық сипаттамасымен Тапсырыс беруші Орындаушының Интернет желісіндегі ресми сайтында таныса алады –www.gymnastik.kz (әрі қарай-Сайт). 1.2. Осы Оферта бойынша спорттық гимнастика бойынша сабақтар өткізу қызметтер болып танылады. 1.3. Абонементтің шарттары, қолданылу мерзімі, сабақтардың ұзақтығы мен орны сайтта көрсетіледі. Сонымен қатар, Орындаушы сабақтарды өткізу күні мен уақытын Тапсырыс берушінің байланыс телефон нөміріне (оның ішінде WhatsApp мессенджері арқылы) тиісті хабарлама жіберу жолымен Тапсырыс берушіге хабарлай алады, бұл ретте Тапсырыс беруші орындаушыдан келетін хабарламаны алуды алдын ала тексеруге міндетті. 1.4. Осы Офертаның акцепті болып абонементті төлеу есептеледі, төлемді жүргізе отырып, Тапсырыс беруші осы Офертаның шарттарымен келіседі. 1.5. Қызметтердің құны тапсырыс беруші сайтта таныса алатын прейскурантта көрсетілген. 1.6. Қызметтерге ақы төлеу 100% алдын-ала төлем жасау арқылы жүзеге асырылады (акциялар/арнайы ұсыныстар болған жағдайда төлемнің басқа тәртібі мүмкін). Тапсырыс берушінің ақшалай қаражатының Орындаушының есеп шотына түскен күні Төлем күні болып есептеледі. САБАҚҚА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ 2.1. Сабаққа қатысу үшін Тапсырыс беруші сайтта күн сайын сағат 10:00-ден 21:00-ге дейін өтінім қалдыруы тиіс. 2.2. Өтінімді ресімдеу үшін Тапсырыс беруші мынадай деректерді беруге міндетті: - Тегі, Аты, Әкесінің аты; - байланыс телефон нөмірі. 2.3. Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімін алады және Тапсырыс берушіге сабақтың өтетін орны мен уақыты туралы ақпарат жібереді. 2.4. Тапсырыс беруші Қызметтерді Орындаушы белгілеген мөлшерде төлейді (абонемент сатып алады). Сабақтарды өткізу орнын келісу Тапсырыс беруші мен орындаушы арасындағы кез келген байланыс құралдары бойынша келіссөздер жолымен жүргізіледі. 2.5. Орындаушының қызметтеріне ақы төлеуді Тапсырыс беруші мынадай тәсілдердің бірімен жүзеге асырады: - Орындаушының есеп шотына қолма-қол ақшасыз төлеу арқылы; - Орындаушыға қолма-қол ақша төлеу арқылы. - қосымша арқылы (KaspiBank) 2.6. Офертаның шарттарын қабылдай отырып, Тапсырыс беруші Орындаушының өзі ұсынған ақпаратты және (немесе) оның дербес деректерін өңдеуге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келісім береді. Тапсырыс беруші ұсынған дербес деректерді пайдалану мерзімі-мерзімсіз. 2.7. Осы Офертаны қабылдай отырып, Тапсырыс беруші өзіне де, акцептелген Оферта бойынша қызмет көрсетілетін адамға (тапсырыс берушінің баласына) қатысты қандай да бір қарсы көрсетілімдер (оның ішінде медициналық) немесе қызметті алуға шектеулер жоқ екенін растайды және деректердің дәйексіздігінен туындаған кез келген қолайсыз салдарлардың туындауы үшін барлық жауапкершілікті өзіне алады кепілдіктер. 2.8. Тапсырыс беруші осы Офертаның шарттары бойынша Тапсырыс беруші қызметке қатысты ақы төлеген балаға қандай да бір медициналық тексеруден немесе консультациядан өту талап етілмейтінін растайды. Орындаушыда мұндай тексерулерді жүзеге асыру немесе қызмет көрсету кезінде медициналық персоналдың болуын қамтамасыз ету міндеті жатпайды. 2.9. Қайтару төлемдері келесі себептер бойынша жүргізіледі: - басқа қалаға көшуге байланысты тұрғылықты жерінің өзгеруі (құжатпен расталған); - оқуды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін оқушының денсаулық жағдайы. Басқа себептердің құрметтілігі тиісті құжаттарды ұсыну кезінде анықталады. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 3.1. Орындаушы міндеттенеді: 3.1.1. Тапсырыс берушіні / Тапсырыс берушінің баласын топқа тіркеу. 3.1.2. 1.2-тармақта көзделген қызметтердің тиісті орындалуын ұйымдастыру және қамтамасыз ету. осы Оферта. Қызметтер жаттығу бағдарламасына және орындаушы әзірлеген сабақ кестесіне сәйкес көрсетіледі. 3.1.3. Орындаушы қызмет көрсету кезінде Тапсырыс берушінің/Тапсырыс берушінің баласының жеке басына құрмет көрсетуге, оны физикалық және психологиялық зорлық-зомбылықтың барлық түрлерінен қорғауға міндетті. 3.2. Орындаушының құқығы бар: 3.2.1. Сабақ барысында фото және бейнетүсірілім жүргізу және фото және бейнетүсірілім кезінде алынған материалдарды өз қалауы бойынша пайдалану. Орындаушыға айрықша авторлық құқық, сондай-ақ аталған материалдарға авторлық құқықпен сабақтас құқықтар тиесілі. Фото және бейне түсіру кезінде алынған материалдарды тек Орындаушының жазбаша рұқсатымен пайдалануға болады. 3.2.2. Тараптар Орындаушының қызметтердің құнын, сабақтарды өткізу күні мен уақытын, сондай-ақ сабақтарды өткізудің өзге де шарттары мен осы офертаның шарттарын өзгертуге құқығы бар екендігімен келіседі. Орындаушы сайтта ақпаратты орналастыру арқылы көрсетілген өзгерістер туралы Тапсырыс берушіні хабардар етеді, бұл ретте Тапсырыс беруші көрсетілген өзгерістермен өз бетінше танысуға міндетті. 3.2.3. Спорттық іс-шаралар бағдарламасын әзірлеу және сабақтарды өткізу орнын, сабақтарды өткізуге қатысатын адамдардың саны мен құрамын анықтау. 3.2.4. Спорттық іс-шаралардың құнын белгіленген мерзімде төлемеген (толық төлемеген) жағдайда, өтінімді ресімдеу үшін деректер уақтылы ұсынылмаған кезде не өтінімді ресімдеу кезінде дәйексіз деректер көрсетілген кезде Тапсырыс берушіге Қызмет көрсетпеуге тиіс. 3.2.5. Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші осы Офертаның 3.3.8-тармағын бұзған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіні сабаққа жібермеуге және абонемент үшін төленген ақшалай қаражатты қайтармауға құқылы екендігімен келіседі. Тапсырыс беруші сабаққа қатысу кезіндегі тәртіп ережелерін қасақана бұзған жағдайда, орындаушы шартты біржақты тәртіппен бұзады. 3.2.6. Орындаушы жаттықтырушылық қызмет көрсетуге үшінші тұлғаларды тартуға құқылы. 3.2.7. Абонементтің қолданысы аяқталғаннан кейін Оферта шарттарын жаңа мерзімге ұзартудан бас тарту. 3.2.8. Тапсырыс берушінің абонементінің қолданылу мерзімі өткен және жаңа кезеңге төлем болмаған жағдайда, топта жаңа Тапсырыс берушіге/тапсырыс берушінің баласына, одан төлем болған жағдайда орын беру. 3.2.9. Орындаушының күнтізбелік спорттық жарыстарына немесе өзге де күнтізбелік іс-шараларына Тапсырыс берушінің баласының қатысуына және/немесе дайындалуына байланысты сабақтарды ауыстыру, тоқтату; әлеуметтік желі жүйесіндегі ұйымдасқан топтың хабарламалары арқылы өзгеріс туралы ақпаратты алдын ала ұсыну міндетімен Тапсырыс берушінің баласының дене қасиеттерін және/немесе спорттық даярлығын дамыту динамикасын жақсарту үшін сабақ сағаттарын ұлғайту. 3.2.10. Тапсырыс беруші қызметтерден біржақты бас тартқан жағдайда, абонементтің төленген құны қайтарылмайды. Тапсырыс беруші/Тапсырыс берушінің баласы Орындаушыға байланысты емес себептер бойынша сабақтарды өткізіп алған жағдайда, сабақтардың құнын қайта есептеу немесе сабақтарды келесі айға ауыстыру жүргізілмейді. Тапсырыс беруші/Тапсырыс берушінің баласы ауырған жағдайда (тиісті медициналық анықтама болған жағдайда) Орындаушының келісімі бойынша өткізіп алған сабақтарды басқа күндерге, бірақ абонементтің қолданылу мерзімі ішінде ауыстыруға болады. Бұл ретте Тапсырыс беруші Орындаушыны ауру туралы сабақ басталғанға дейін 6 сағаттан кешіктірмей ескертуге міндетті. Тапсырыс беруші босатылған жағдайда топтағы орын абонемент үшін толық төлем болған кезде сақталады, бұл ретте Тапсырыс берушінің абонементінің қолданылу мерзімі өткен және жаңа кезеңге төлем болмаған жағдайда Орындаушы топтағы орынды жаңа Тапсырыс берушіге/тапсырыс берушінің баласына беруге құқылы. 3.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді: 3.3.1. Өтінім берілген сәтке дейін сабақтарды өткізу күнімен, уақытымен, құнымен, шарттарымен, сондай-ақ көрсетілген шарттардың өзгерістерімен, Офертаның өзекті редакциясымен, оның ішінде Оферта акцептінен кейін өз бетінше және уақтылы танысу. 3.3.2. Орындаушының қызметтерін көрсетуге өтінімді ресімдей отырып, өтінім бетіндегі қажетті міндетті жолдарды толтырыңыз. Сауалнаманы толтыру кезінде Тапсырыс беруші баланың аты-жөнін, туған күнін көрсетуге, баланы сабақтан алуға құқығы бар адамдарды міндетті түрде көрсете отырып, оның 3х4 фотосуретін қоса беруге міндетті. 3.3.3. Сабаққа қатысу үшін ақы төлеу кезінде қолданылатын шарттар мен шығындар бойынша төлеңіз. 3.3.4. Тапсырыс беруші төлеген сабақтар өткізілетін барлық күндерге қатысыңыз. 3.3.5. Байланыс деректерінің өзгергені туралы Орындаушыға дереу хабарлау. 3.3.6. Сабаққа қатысу шарттарына сәйкестігін қамтамасыз ету, атап айтқанда: - нұсқаушы/жаттықтырушы және спорт залы басшылығы атынан Орындаушының қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және спорт объектісіне бару қағидаларын сақтауға байланысты барлық талаптарын орындауға; - Спорт залынан өз бетімен кетпеңіз; - Жаттықтырушы болмаған кезде жаттығу процесін бастамаңыз; - Балаңызды күту үшін спорт залында болмаңыз және жаттықтырушыны алаңдатыңыз; - балаларды спорт залына дейін өткізгісі келетін ата-аналарға өздерімен бірге ауыстырылатын аяқ киім, сондай-ақ сыртқы киімдерін шешіп алу қажет; - мемлекеттік органдар енгізетін карантиндік шектеулер кезінде Орындаушы спорт залына баруға қойылатын өзге де санитарлық-гигиеналық талаптарды белгілеуге құқылы; - Тапсырыс беруші сабақтан мерзімінен бұрын кету туралы Орындаушыға хабарлауға міндетті. 3.3.7. Қатысу ережелерінде көрсетілген сабақтарға қатысу шарттарына сәйкестігі туралы дұрыс емес ақпарат берудің салдары үшін өз бетінше жауапты болу. 3.3.8. Осы Офертаға сәйкес сабақтарды өткізу кезінде қажетті сақтық шараларын, тәртіп пен тәртіпті сақтау. 3.3.9. Жеке сабақтарға қатысу мүмкін .стігі туралы Орындаушыны сабақ басталғанға дейін кемінде 24 сағат бұрын хабардар ету. Тараптар көрсетілген мерзім бұзылған жағдайда қызмет орындаушы көрсеткен болып есептеледі және төленуге тиіс деп уағдаласты. 3.3.10. Орындаушының мүлкіне ұқыпты қарау. Тапсырыс берушінің кінәсінен мүлік бүлінген жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ағымдағы нарықтық құны бойынша мүлік құнының 100% -. өтейді. 3.3.11. Қызметті алуға кедергі келтіретін немесе тыйым салатын аурулардың (оның ішінде созылмалы аурулардың), қарсы көрсетілімдердің (оның ішінде медициналық) және шектеулердің болуы туралы ақпаратты жасыру үшін дербес жауапты болады және кез келген қолайсыз салдардың туындауы үшін барлық жауапкершілікті өзіне алады. 3.3.12. Орындаушымен сабақ басталғанға дейін барлық тар мамандардың: хирургтың, педиатрдың, невропатологтың және т.б. белгісі бар сабақтар үшін қажетті денсаулық жағдайын растайтын медициналық қорытынды ұсынылсын. Орындаушыға көрсетілген қорытынды ұсынылмаған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушінің/Тапсырыс берушінің баласының өмірі мен денсаулығы үшін жауапты болмайды. 3.3.13. Тапсырыс беруші өзінің немесе баланың өмірі мен денсаулығын ерікті сақтандыруды жүзеге асырады және Орындаушыға сақтандыру полюсін ұсынады. 3.4. Тапсырыс берушінің құқығы бар: 3.4.1. Орындаушыдан осы офертаның шарттарын сақтауды талап ету. 3.4.2. Орындаушыдан осы Офертаның шарттарына сәйкес, сондай-ақ әдетте осындай қызметтерге қойылатын талаптарға сәйкес уақтылы және сапалы қызметтер көрсетуді талап ету. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 4.1. Өз міндеттемелері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайларда Тараптар осы офертаның шарттарын ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. 4.2. Егер тиісінше орындамау Тапсырыс беруші ұсынған мәліметтердің дәйексіздігінің, жеткіліксіздігінің немесе уақтылы предоставстігінің салдары болса, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан осы офертаның шарттарын басқа да бұзушылықтар салдарынан қызмет тиісінше көрсетілмеген жағдайда орындаушы жауапты болмайды. 4.3. Орындаушы ұсынылған қызметтің Тапсырыс берушінің күтулеріне сәйкес келмегені және/немесе оның субъективті бағалауы үшін жауап бермейді, мұндай күтулерге сәйкессіздік және/ немесе теріс субъективті бағалау қызметтерді сапасыз немесе келісілген көлемде көрсетілмеген деп санауға негіз болып табылмайды. 4.4. Орындаушы, оның персоналы және оның жаттықтырушылары Тапсырыс берушінің/Тапсырыс берушінің баласының өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін, сондай-ақ мынадай жағдайларда материалдық және моральдық зиян келтіргені үшін жауап бермейді: - Тапсырыс берушінің/Тапсырыс берушінің баласының қауіпсіздік техникасы ережелерін бұзуы/орындамауы; - Тапсырыс берушінің/Тапсырыс берушінің баласының Орындаушы жаттықтырушының ұсынымдары мен нұсқаулықтарын бұзуы/орындамауы; - жаттықтырушының тікелей нұсқауларын/нұсқауларын бұза отырып және сабаққа қатысу кезіндегі мінез-құлық ережелерін бұза отырып, оның қарауынсыз жасалған дербес сабақтар (іс-қимылдар) ; - Тапсырыс берушінің/Тапсырыс берушінің баласының денсаулық жағдайы туралы ақпарат ұсынбау және/немесе денсаулық жағдайы туралы дұрыс емес ақпарат бермеу; - денсаулығының нашарлау белгілері болған кезде сабаққа қатысу; - егер мұндай зиян Тапсырыс берушінің кінәсінен келтірілсе; - егер мұндай зиян үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттерімен келтірілсе. 4.5. Орындаушы келушілердің жеке заттары, бағалы заттардың (әмияндар, ұялы телефондар және т.б.) және гардеробқа тапсырылған киімдегі құжаттардың сақталуына жауапты болмайды. 4.6. Орындаушы, егер бұл орындамау Тараптар ақылға қонымды шаралармен (форс-мажор) алдын ала да, алдын ала да алмаған төтенше сипаттағы оқиғалардың нәтижесінде Оферта акцептінен кейін туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, осы Оферта көздеген міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажорлық мән-жайларға, атап айтқанда: Әскери іс-қимылдар, Төтенше жағдайлар, табиғат күштерінің әсері (жер сілкінісі, су тасқыны және т.б.), мемлекеттік органдардың шешімдері және Орындаушыға байланысты емес мән-жайлар бойынша спорт секцияларының жабылуына әкеп соғуы мүмкін өзге де мән-жайлар жатады. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ 5.1. Тараптардың міндеттемелерін орындауға байланысты туындаған барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер жолымен шешеді. 5.2. Тараптар арасында келісімге қол жеткізілмеген жағдайда барлық даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен қаралады. 5.3. Тапсырыс беруші дәлелсіз себептермен сабақтарда болмаған, сондай-ақ Тапсырыс беруші сабаққа қатысудан бас тартқан жағдайларда Тапсырыс беруші төлеген ақша қаражаты қайтарылуға жатпайды. 5.4. Егер Тапсырыс беруші тапсырыс берушіде науқас, Тапсырыс берушінің демалысы немесе өзге де дәлелді себептер туралы ресми анықтама болған кезде қызметті орындағанға дейін алу мүмкін остігі туралы Орындаушыны хабардар еткен жағдайда, Орындаушы сабақты басқа күні өткізеді, бірақ абонементтің қолданылу мерзімі ішінде сабақтарды келесі айға ауыстыру жүзеге асырылмайды. Өткізілген сабақтар үшін ақшалай қаражатты қайтару жүзеге асырылмайды. БАСҚА ШАРТТАР 6.1. Офертаның барлық қосымшалары Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Тапсырыс берушінің осы Офертаның барлық шарттарымен толық танысу фактісі акцепт болып саналады. Тапсырыс берушінің Оферта шарттарымен таныс емес екендігі және Шарттың салдары ретінде (толық таныспаған немесе мүлдем таныспаған) оның құқықтарын теріс пайдалану әрекетін білдіреді. 6.2. Осы Офертада көзделмеген барлық басқа жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алатын болады. 6.3 6 ай мерзімге сатып алынған абонементтің қолданылуы Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 2 (екі) аптадан аспайтын мерзімге уақытша тоқтатылуы мүмкін. Бұл ретте абонементтің қолданылуын тоқтата тұру мерзімі үздіксіз болуға және шарт талаптары бойынша тоқтата тұрудың рұқсат етілген ең жоғары мерзімінен аспауға тиіс. Мұздату қол жеткізілген сәттен емес, әкімші көрсеткен белгілі бір күннен басталады. Аяқтағаннан кейін 6.4 12 ай мерзімге сатып алынған абонементтің қолданылуы Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 1 (бір) айдан аспайтын мерзімге уақытша тоқтатылуы мүмкін. Бұл ретте абонементтің қолданылуын тоқтата тұру мерзімі үздіксіз болуға және шарт талаптары бойынша тоқтата тұрудың рұқсат етілген ең жоғары мерзімінен аспауға тиіс. Мұздату қол жеткізілген сәттен емес, әкімші көрсеткен белгілі бір күннен басталады. Аяз аяқталғаннан кейін абонементтің әрекеті автоматты түрде қайта басталады.ШКОЛА ГИМНАСТИКИ ЕВГЕНИЯ ЕВДОКИМОВА ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ИП «Evdokimovschool» (далее- «Школа гимнастики», в лице Евдокимова Евгения Сергеевича, действующего на основании талона №KZ32TWQ00909815 от 05.11.2019г. (далее – Исполнитель), настоящей публичной офертой (далее - Оферта) предлагает любому физическому лицу (далее – Заказчик) заключить договор возмездного оказания услуг с Исполнителем на условиях, изложенных в настоящей Оферте ниже. Акцептом настоящей Оферты считается приобретение абонемента Заказчиком. Акцепт Оферты Заказчиком означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений. С момента акцепта настоящей Оферты Заказчик и Исполнитель считаются заключившими договор возмездного оказания услуг на условиях, предусмотренных настоящей Офертой. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является осуществление Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем Услуг в соответствии с пунктами 1.4 и 2.4 Оферты. Под Заказчиком понимается лицо, изъявившее желание присоединиться к настоящей Оферте и оплатившим услуги. Ребенок Заказчика – несовершеннолетнее лицо, в интересах которого Заказчик оплатил услуги. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Предложением настоящей Оферты является предоставление Исполнителем услуг на возмездной основе по проведению занятий по спортивной гимнастике (далее - услуга, проведение занятий) для Заказчика/ребенка Заказчика при наличии свободных мест и/или соответствия Заказчика/ребенка Заказчика необходимым критериям для получения услуги. С подробным описанием содержания и структуры занятий Заказчик может ознакомиться на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет –www.gymnastik.kz (далее - Сайт) . 1.2. По настоящей Оферте Услугами признаются - проведение занятий по спортивной гимнастике. 1.3. Условия, срок действия абонемента, продолжительность и место проведения занятий указываются на Сайте. Дополнительно дата и время проведения занятий могут также сообщаться Исполнителем Заказчику путем направления соответствующего уведомления на контактный телефонный номер Заказчика (в том числе посредством мессенджера WhatsApp), при этом Заказчик обязан самостоятельно и заблаговременно проверять получение уведомления, исходящего от Исполнителя. 1.4. Акцептом настоящей Оферты считается оплата абонемента, проводя оплату Заказчик соглашается с условиями настоящей Оферты. 1.5. Стоимость Услуг указана в Прейскуранте, с которым Заказчик может ознакомиться на Сайте. 1.6. Оплата Услуг осуществляется путем внесения 100% предоплаты (иной порядок оплаты возможен в случае проведения акций/специальных предложений). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЗАНЯТИЯХ 2.1. Для участия в занятиях Заказчик должен оставить Заявку на Сайте, ежедневно с 10:00 до 21:00. 2.2. Для оформления Заявки Заказчик обязан предоставить следующие данные: - Фамилия, имя, отчество; - контактный номер телефона. 2.3. Исполнитель получает Заявку Заказчика и отправляется Заказчику информацию о месте и времени проведения занятия. 2.4. Заказчик оплачивает услуги в размере, установленном Исполнителем (приобретает абонемент). Согласование места проведения занятий производится путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем по любым средствам связи. 2.5. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком одним из следующих способов: - путем безналичной оплаты на расчетный счет Исполнителя; - путем наличной оплаты Исполнителю. -через приложение (KaspiBank) 2.6. Принимая условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан на обработку Исполнителем предоставленной им информации и (или) его персональных данных. Срок использования предоставленных Заказчиком персональных данных - бессрочно. 2.7. Принимая настоящую Оферту, Заказчик подтверждает, что ни он, ни лицо, в отношении которого будет оказана Услуга (ребенок Заказчика) по акцептованной Оферте, не имеет каких-либо противопоказаний (в том числе медицинских) или ограничений на получение услуги и берет на себя всю ответственность за наступления любых неблагоприятных последствий, вызванных недостоверностью данных гарантий. 2.8. Заказчик подтверждает, что по условиям настоящей Оферты, ребенку, в отношении которого Заказчик оплатил Услугу, не требуется прохождение каких-либо медицинских осмотров или консультаций. На Исполнителе не лежит обязанность по осуществлению таких осмотров, либо обеспечению присутствия во время оказания услуг медицинского персонала. 2.9. Возвратоплаты производятся, по следующим причинам: - перемена места жительства, связанная с переездом в другой город (подтвержденная документально); - состояние здоровья Учащегося, не позволяющее продолжать обучение. Уважительность других причин определяется при предоставлении соответствующих документов. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Исполнитель обязуется: 3.1.1. Зачислить Заказчика/ребенка Заказчика в группу. 3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.2. настоящей Оферты. Услуги оказываются в соответствии с тренировочной программой и расписанием занятий, разработанных Исполнителем. 3.1.3. Исполнитель обязан во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика/ребенка Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 3.2. Исполнитель имеет право: 3.2.1. Проводить фото- и видеосъемку во время проведения занятий и использовать полученные при фото- и видеосъемке материалы по своему усмотрению. Исполнителю принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с авторским правом права на указанные материалы. Использование полученных при фото- и видеосъемке материалов возможно только с письменного разрешения Исполнителя. 3.2.2. Стороны соглашаются с тем, что Исполнитель имеет право изменять стоимость услуг, дату и время проведения занятий, а также иные условия проведения занятий и условия настоящей Оферты. Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных изменениях путем размещения информации на Сайте, при этом Заказчик обязан самостоятельно ознакамливаться с указанными изменениями. 3.2.3. Разрабатывать программу спортивных мероприятий и определять место проведения занятий, количество и состав лиц, участвующих при проведении занятий. 3.2.4. В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости спортивных мероприятий в установленные сроки, при несвоевременном предоставлении данных для оформления Заявки, либо при указании недостоверных данных при оформлении Заявки, не оказывать услуги Заказчику. 3.2.5. Заказчик соглашается с тем, что в случае нарушения Заказчиком пункта 3.3.8 настоящей Оферты, Исполнитель имеет право не допускать Заказчика на занятия и не возвращать денежные средства, оплаченные за абонемент. В случае злостного нарушения Заказчиком Правил поведения при посещении занятий, Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке. 3.2.6. Исполнитель имеет право привлечь к оказанию тренерских услуг третьих лиц. 3.2.7. Отказать от продления условий Оферты на новый̆ срок по истечении действия абонемента. 3.2.8. В случае истечения срока действия абонемента Заказчика и отсутствия оплаты на новый период, отдать место в группе новому Заказчику/ребенку Заказчика, при наличии оплаты от него. 3.2.9. Перенести, отменить занятия в связи с участием и/или подготовкой ребенка Заказчика в календарных спортивных соревнованиях или иных календарных мероприятиях Исполнителя; увеличить часы занятий для улучшения динамики развития физических качеств и/или спортивной подготовки ребенка Заказчика с обязанностью предварительного предоставления информации об изменении через сообщения организованной группы в системе социальной сети. 3.2.10. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг, оплаченная стоимость абонемента не возвращается. В случае пропуска занятий Заказчиком/ребенком Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя, перерасчет стоимости занятий или перенос занятий на следующий месяц не производится. В случае болезни Заказчика/ребенка Заказчика (при наличии соответствующей медицинской справки), по согласованию с Исполнителем, возможен перенос пропущенных занятий на иные дни, но в течение срока действия абонемента. При этом, Заказчик обязан предупредить Исполнителя о болезни не позднее, чем за 6 часов до начала занятий. В случае отпуска Заказчика, место в группе сохраняется при наличии полной оплаты за абонемент, при этом, в случае истечения срока действия абонемента Заказчика и отсутствия оплаты на новый период, Исполнитель вправе отдать место в группе новому Заказчику/ребенку Заказчика. 3.3. Заказчик обязуется: 3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться с датой, временем, стоимостью, условиями проведения занятий до момента подачи Заявки, а также с изменениями указанных условий, с актуальной редакцией Оферты, в том числе и после акцепта Оферты. 3.3.2. Оформляя Заявку на оказание услуг Исполнителя заполнить необходимые обязательные поля на странице Заявки. При заполнении Анкеты, Заказчик обязан указать ФИО ребенка, дату рождения, прикрепить его фото 3х4, с обязательным указанием лиц, имеющих право забирать ребенка с занятий. 3.3.3. Оплатить участие в занятиях на условиях и по стоимости, действующих на момент оплаты. 3.3.4. Посещать все дни, когда проводятся оплаченные Заказчиком занятия. 3.3.5. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных. 3.3.6. Обеспечить свое соответствие условиям участия в занятиях, а именно: - выполнять все требования Исполнителя в лице инструктора/тренера и руководства спортивного зала, связанные с обеспечением безопасности и соблюдением правил посещения спортивного объекта; - Не покидать самовольно спортивный зал; - Не приступать к тренировочному процессу в отсутствие тренера; - Не находиться в спортивном зале для ожидания своего ребенка и отвлекать тренер; - родителям, желающим провести детей до спортивного зала, необходимо иметь при себе сменную обувь, а также снимать верхнюю одежду; - при карантинных ограничениях, вводимых государственными органами, Исполнитель имеет право устанавливать иные санитарно-гигиенические требования к посещению спортивного зала; - О преждевременном уходе с занятия Заказчик обязан поставить в известность Исполнителя. 3.3.7. Самостоятельно нести ответственность за последствия предоставления недостоверной информации о соответствии условиям участия в занятиях, указанным в Правилах участия. 3.3.8. Соблюдать необходимые меры предосторожности, порядок и дисциплину при проведении занятий в соответствии настоящей Оферты. 3.3.9. Уведомить Исполнителя о невозможности участвовать в индивидуальных занятиях не менее, чем за 24 часа до момента начала занятия. Стороны договорились, что в случае нарушения указанного срока услуга считается оказанной Исполнителем и подлежит оплате. 3.3.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае порчи имущества по вине Заказчика, Заказчик возмещает Исполнителю 100% стоимости имущества по текущей рыночной стоимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3.3.11. Самостоятельно нести ответственность за сокрытие информации о наличии заболеваний (в том числе хронических), противопоказаний (в том числе медицинских) и ограничений, препятствующих или запрещающих получение услуги и берет на себя всю ответственность за наступления любых неблагоприятных последствий. 3.3.12. До начала занятий с Исполнителем, предоставить медицинское заключение, подтверждающее необходимое состояние здоровья для занятий, с отметкой всех узких специалистов: хирурга, педиатра, невропатолога и т.д. Медицинское заключение обновляется ежегодно Заказчиком. В случае непредоставления Исполнителю указанного заключения, Исполнитель не несет ответственности за жизнь и здоровье Заказчика/ребенка Заказчика. 3.3.13. Заказчик осуществляет добровольное страхование жизни и здоровья себя или ребенка и предоставляет Исполнителю страховой полюс. 3.4. Заказчик имеет право: 3.4.1. Требовать от Исполнителя соблюдение условий настоящей Оферты. 3.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления своевременных и качественных услуг, в соответствии с условиями настоящей Оферты, а также, в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к подобным услугам. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом условий настоящей Оферты. 4.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений условий настоящей Оферты со стороны Заказчика. 4.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными некачественно, или не в согласованном объеме. 4.4. Исполнитель, его персонал и его тренеры не несут ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика/ребенку Заказчика, а также причинение материального и морального вреда в случаях: - нарушения/невыполнения Заказчиком/ребенком Заказчика, правил техники безопасности; - нарушения/невыполнения Заказчиком/ребенком Заказчика рекомендаций и инструкций тренера Исполнителя; - самостоятельных занятий (действий) совершенных без присмотра тренера в нарушение его прямых указаний/инструкций и в нарушение Правил поведения при посещении занятий; - не предоставления информации о состоянии здоровья Заказчика/ребенка Заказчика и/или предоставления недостоверной информации о состоянии здоровья; - посещение занятий при наличии признаков ухудшения здоровья; - если такой вред причинен по вине Заказчика; - если такой вред причинен противоправными действиями третьих лиц. 4.5. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи посетителей, за сохранность ценных вещей (кошельки, мобильные телефоны и т.д.) и документов, находящихся в одежде, сданной в гардероб. 4.6. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после акцепта Оферты, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, чрезвычайные положения, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов, и иные обстоятельства, которые могли привести, в частности, к закрытию спортивных секций по независящим от Исполнителя обстоятельствам. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением обязательств Сторон, решаются Сторонами путем переговоров. 5.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 5.3. В случаях отсутствия Заказчика на занятиях без уважительных причин, а также отказа Заказчика от участия в занятиях, денежные средства, оплаченные Заказчиком, возврату не подлежат. 5.4. В случае, если Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности получить Услугу до ее исполнения при наличии у Заказчика официальной справки о болезни, отпуске Заказчика или иных уважительных причинах, Исполнитель проводит занятие в другой день, но в течение действия срока действия Абонемента, перенос занятий на следующий месяц не осуществляется. Возврат денежных средств за пропущенные занятия не осуществляется. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.1. Все Приложения Оферты являются неотъемлемой частью Договора. Фактом полного ознакомления Заказчика со всеми условиями настоящей Оферты считается акцепт. Доводы Заказчика о том, что он не знаком с условиями Оферты и как следствие Договора (не полностью ознакомился, либо не ознакомился вовсе) будет означать попытку злоупотребления им своими правами. 6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан. 6.3 Действие абонемента, приобретенного сроком на 6 месяцев, может быть временно приостановлено по заявлению Заказчика на срок не более 2 (двух) недель. При этом, срок приостановления действия абонемента должен быть непрерывным и не превышать максимально допустимый срок приостановления по условиям договора. Заморозка начинается не с момента обращения, а с определенной даты, указываемой администратором. По завершению 6.4 Действие абонемента, приобретенного сроком на 12 месяцев, может быть временно приостановлено по заявлению Заказчика на срок не более 1 (одного) месяца. При этом, срок приостановления действия абонемента должен быть непрерывным и не превышать максимально допустимый срок приостановления по условиям договора. Заморозка начинается не с момента обращения, а с определенной даты, указываемой администратором. По завершению заморозки действие абонемента возобновляется автоматически.
СОГЛАСИЕ

на присоединение к Оферте

Нижеподписавшиеся Заказчики, выражают согласие на присоединение к публичной оферте ИП «EvdokimovSchool» (далее – «Школа гимнастики»), в лице Евдокимова Евгения Сергеевича, текст которой размещен на сайте www.gymnastik.kz

№ п-п Заказчик Ребенок Заказчика Подпись Примечание